-for glede på sjøen

 
 
    HOME

 


    Ukefordeling

    Regnskap

    Obligasjon SULS

    Historikk tidl eier     

 

 


Stiftelsen Ulleren og Lambertseter Skibssameie


Vedtekter for SULS

§ 1 SULS
SULS er et selskap med begrenset medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for SULS’ forpliktelser. SULS har sitt kontor i Oslo kommune.

§ 2 Formål
SULS’ formål er å kjøpe, eie, vedlikeholde og drive et fartøy som er egnet for glede på sjøen. Videre å sørge for at fartøyet benyttes så mye som mulig på tur til glede for andelseierne. Det skal legges vekt på utveksling av kunnskap om godt sjømannskap og sikker bruk.

§ 3 Medlemskap
Enkeltpersoner som identifiserer seg med SULS’ formål, vedtekter og retningslinjer kan søke om å bli medlem av SULS. Medlemmene skal ha kunnskap om grunnleggende sjømannskap, navigasjon og håndtering av båt slik at han/ hun kan fungere som skipper og ta ansvar for båten. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av styret.

§ 4 Andelskapital
Hvert medlem tegner kun 1 andel på kr 30.000,- Andelen innbetales på SULS’ bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.

§ 5 Medlemmenes plikter og rettigheter

1 Generelt Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av SULS’ tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av SULS. Hver andel har en stemme ved avstemminger.

2 Brukstid Alle andelshavere har lik rett til tid om bord. Hver andelshaver disponerer båten hver tredje uke fra onsdag kl 12.00.
Båten skal overleveres med full tank og være rengjort. Nøkkel og båtvesken skal overleveres til neste andelshaver innen onsdag kl 12:00. Den som disponerer båten i en gitt uke, kan låne den bort til en av de andre andelshaverne. Båten kan bare lånes bort til eksterne hvis samtlige andelshavere godkjenner utlånet.

3 Årlig kontingent
Medlemmene betaler en fast årlig kontingent i henhold til gjeldende betalingssatser (pt 3.000 kr) som vedtas av styret. Kontingenten skal dekke utgifter til selskapet som f.eks utstyr, båtplass, vår- og høst puss, vinteropplag, transport, vedlikehold etc og vil bli regulert ihht disse utgiftene.

4 Variable utgifter
Bensin og olje bekostes av den enkelte. Slitasjeskader dekkes av selskapet, men skader som skyldes uhell eller uforsiktighet (eks. grunnstøting) dekkes av den som har skyld i uhellet. I tilfeller hvor forsikringen dekkger skaden eller deler av skaden skal den som har skyld dekke egenandelen.

7 Vedlikehold
Løpende vedlikeholdsoppgaver skal fordeles likt på alle andelshavere. Ukene 16 og 17 skal andelshaverne sette av tid til vårpuss og sjøsetting, samt uke 40 til høstpuss og opplag.

§ 6 SULS’ organ og myndighetsområder

 1. Styret
  SULS ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av leder og to styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden er ett år både for styreleder og for styremedlemmene. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. SULS fører protokoll fra sine møter. Leder er ansvarlig for SULS’ daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene og retningslinjene for denne.
 2. Årsmøte
  Årsmøtet er SULS’ øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år. Årsmøte finner sted i april. Til årsmøtet foreligger styrets åreberetning og saksliste for årsmøtet. Forslag til årsmøte må foreligge 3 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. Årsmøte må ellers behandle:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Regnskap og budsjett.
  5. Anvendelse av disponible midler (avsetninger i SULS og evt. utbetaling av utbytte).
  6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
  7. Valg av styreleder, 2 styremedlemmer, kasserer og revisor.
  8. Andre innkomne saker.
  9. Eventuelt.

3.    Ekstraordinært årsmøte
Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet.

§ 7 Overdragelse av andeler
Andelene er personlige og kan ikke overdras.

§ 8 Innmelding og utmelding av medlemmer

1 Innmelding
Nye andeler tas opp etter skriftlig søknad og godkjennelse av styret. Medlemsskap varer til selskapet blir oppløst eller til andelen er solgt til en ny eier som er godkjent av styret.

2 Utmelding
Hvis en andelshaver ønsker å selge sin andel skal det først finnes og godkjennes en ny andelshaver. Dog har gjenværende andelshavere forkjøpsrett. Hvis man ikke finner en ny andelshaver innen 3 måneder skal båten utlyses for salg. Dersom minst en andelshaver krever det kan slikt salg utsettes til båtsesongen (mai-august) for å oppnå best mulig pris.

Andelshaver må opprettholde alle sine forpliktelser overfor selskapet frem til ny andelshaver overtar disse. Samme prosedyre gjelder ved eksklusjon.

3. Andelsverdi
Til og med september 2007 legges anskaffelseskost til grunn for verdifastsettelse hvis noen trekker seg og etter legges markedsverdi til grunn. Markedsverdi fastsettes ved annonsering og bud fra det åpne marked.

§ 9 Økonomiske forpliktelser
Beslutning om endring i SULS’ økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer, krever 3/4 flertall på årsmøtet.

§ 10 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.

§ 11 Sanksjoner
Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade SULS, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra SULS. Årsmøtet stiller tilsvarende krav til saksbehandling som § 10.

§ 12 Oppløsning av SULS
Forslag om oppløsning av SULS må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av SULS krever minst 2/3 flertall av medlemmene. Ved oppløsning av SULS skal all gjeld betales. Deretter deles SULS’ eventuelle nettoformue på andelshaverne.

§ 13 Voldgift
Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og SULS skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av herreds-/byretten i Oslo kommune. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken.

 


Big Dog

BD
Big Dog
Kabin
Kabin
a

Eierne

Eierne av Big Dog